โรงพยาบาลพะยา เปิดให้บริการจุดคัดกรองและตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะยา เปิดให้บริการจุดคัดกรองและตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ

หายใจเหนื่อย เพื่อคัดกรองผู้บ่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19 วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ณ บริเวณจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย ด้านหน้าอาคาร 99 ปี

งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยาโทร.054-409300 ต่อ 1113,1129


แชร์ข่าวพะเยา