สำนักสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งแรงงานนอกระบบที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้รายงานตัว

แชร์ข่าวพะเยา

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ ๗ พ.ศ2563ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๗) ตอนพิเศษ ๔๘ ง
หน้า ๑วันที่๒๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติตต่ออันตราย
ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ ๒ มีนาคม พศ.๒๕๖๓ เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขต
ติดต่อโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019
(COVD 19)) ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ตอนพิเศษ๕๒งหน้า ๑๓-หน้า ๑๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ได้กำหนตให้ท้องที่สาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea) เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงมีคำสั่งดังนี้
๑ .ให้แรงานนอกระบบที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐเกาหลี
(Republic of Korea) และยังไม่รับการเฝ้าระวังสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมที่รัฐกำหนด รายงานตัวและชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อสำนักสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัตนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐น.
๒.ช่องทางการรายงานและชี้แจงข้อเท็จจริง ตามข้อ ๑. ให้ดำเนินการผ่านทางหมายเลข
โทรศัพท์ 0๙ ๕๖๙๘ ๔๓๕๐
๓.หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือให้ข้อมูลเท็จ
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ. วันที่ 9 มีนาคม 2563


แชร์ข่าวพะเยา