สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 หน่วยงาน พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่,ผู้แทนกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์ และผู้แทนจากภาคเอกชน

ภาคเอกชน เพื่อหารือและชี้แจงการดำเนินงานติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่มถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด หาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข้าวในแต่ละชุมชนของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา