จังหวัดพะเยาประชุมขับเคลื่อน โครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

        วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า ที่ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยมีนายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้อำนวยการมูลนิธิน้อมเหล้าเพื่อแผ่นดิน   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งอำเภอเมืองพะเยามีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า เชื่อมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยากับฝั่งเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อความสะดวกในการสัญจรเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับจังหวัดพะเยาและเป็นเส้นทางออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชน

              โดยอำเภอเมืองพะเยา ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการก่อสร้าง ซึ่งต่างให้ความเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าว    และทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ทำการออกแบบก่อสร้างสะพานแขวนกระจก และกระเช้าไฟฟ้า

ด้านนายสมชาติ  ธรรมขันทา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการนั้น  กรมประมงต้องให้ความเห็นชอบและยินยอมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแล และใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระเบียบของกรมประมงก่อน เมื่อกรมประมงเห็นชอบ ก็ดำเนินการคืนพื้นที่ให้กับทางกรมธนารักษ์ จากนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้เดินเรื่องในการทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งรวบรวมในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์ หน่วยงานบริหารโครงการ จากนั้นจะต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบ หรือ EIA  ขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากรหากกระเช้าอยู่สูงกว่าโบราณสถาน จากนั้นก็ส่งเรื่องมายังกรมประมงอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุญาตดำเนินการต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา