สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัด การประชุมแนะนำระบบนวนุรักษ์สำหรับบริหารจัดการ ให้ข้อมูลวัฒนธรรม

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สำนักงานหอการค้าจังหวัดพะเยาและ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัด การประชุมแนะนำระบบนวนุรักษ์ : ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการ ให้ข้อมูลวัฒนธรรม และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลแบบดิจิทัลไฟล์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ

ซึ่งมีวิทยากรจากคณะวิจัยภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สนามกีฬาจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ


แชร์ข่าวพะเยา