พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเนคเทค ท่องเที่ยวกีฬา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเครือข่ายร่วมประชุมหาแนวทางสร้างข้อมูลดิจิทัล

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และนางสาวณิชชา ยอดเมือง ประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพะเยา รวมถึงตัวแทนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน ร่วมประชุมแนวทางดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์นวนุรักษ์ แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลรูปแบบดิจิทัล ร่วมกับนางสาววัชชิรา บูรณสิงห์ นักวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และนางสาวจิรพร อัฐมาลา นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล” ในงานสวทช. วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มองเห็นประโยชน์และแนวทางการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลแบบองค์รวม เพื่อเป้าหมายสู่พะเยาสมาร์ทซิตี้ จึงได้เป็นตัวกลางประสานเชิญนักวิจัยผู้รับผิดชอบซอฟต์แวร์ นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม จาก NECTEC สวทช. เข้ามาให้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลแบบองค์รวม ในรูปแบบ Big data
ทั้งนี้ NECTEC จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่อง 3 รุ่น ใน 3 พื้นที่หลักของจังหวัดพะเยา ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา อ.ดอกคำใต้ และ อ.เชียงคำ ดำเนินการอบรมรุ่นละ 2 วัน ครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรม และการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ให้วิทยากรผู้นำ (ครู ก) จากแต่ละชุมชน บวร กลุ่มท่องเที่ยว หรือกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์ การถ่ายภาพ 360 องศาและภาพพาโนรามา การแปลงภาพถ่ายเป็นภาพ 3 มิติ การสแกนภาพ 3 มิติ การบันทึกข้อมูลลงรบบบริหารจัดการข้อมูล การสร้าง QR Code สำหรับนำเสนอข้อมูล และการสร้างอุปกรณ์ฉายภาพ Halogram การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว และการสร้าง QR code สำหรับนำชมการท่องเที่ยวแชร์ข่าวพะเยา