เภสัชฯ ม.พะเยา จับมือชุมชน พร้อม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทำเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

      วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ กองบริการการศึกษา และเทศบาลเมืองพะเยา โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คณาจารย์ นิสิต และประชาชน จัดกิจกรรมเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ กิจกรรมสาธิตและทดสอบการล้างมือ และการเย็บหน้ากากผ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

        รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การรับมือ ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สิ่งแรกต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของตัวเราเองไว้ก่อน เบื้องต้นคือการรู้เท่าทันสถานการณ์ติดตามข่าวสารในปัจจุบัน และ ป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา การขับเคลื่อนด้านการเตรียมความพร้อมรับมือและการให้ความรู้ ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการรณรงค์ กิจกรรมวันนี้ ของทางคณะเภสัชศาสตร์ ในการร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองพะเยา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมให้ความรู้และวิธีทำ ในการทำเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้”

       รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้เราร่วมมือกับทาง เทศบาลเมืองพะเยา ที่นำผู้คนในชุมชน มาศึกษาและทำเจลแอลกอฮอล์ตลอดจนสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อสามารถนำไปใช้ในหน่วยงาน หรือ ครัวเรือนได้อีกด้วย อีกทั้งสามารถขยายต่อไปยังชุมชนอื่นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากทางคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ในการสอนวิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อให้ชุมชน สามารถเรียนรู้ และขยายองค์ความรู้สู่ผู้คนในชุมชนได้อีกด้วย ทางคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมเป็นหน่วยงานในการสร้างองค์ความรู้ และพร้อมเตรียมรับมือกับ ไวรัสโควิด-19 ที่จะสามารถป้องกันและช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างเต็มความสามารถ ”

       นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะเภสัชศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเราอาจจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ยากแต่ถ้าหากชุมชนได้ลงมาปฏิบัติในการศึกษาความรู้ ในการทำเจลแอลกอฮอล์ตลอดจนสเปรย์แอลกอฮอล์ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นในจังหวัดพะเยาได้อีกด้วย ”

       ทั้งนี้ ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อให้บริการกับนิสิตและบุคลากร ตลอดจนชุมชนในจังหวัดพะเยา ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19


แชร์ข่าวพะเยา