พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือวิทยาลัยเทคนิคพะเยาทดสอบช่างซ่อมรถยนต์ สร้างแรงงานคุณภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับปวช./ปวส. ชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา จำนวน 23 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยานายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ภาค คือ ภาคความรู้ ซึ่งสอบด้วยระบบ E-testing และสอบภาคปฎิบัติตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ISO/IEC 17024:2012ทั้งนี้ ช่างยนต์ผู้ที่สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา เพียงวันละ 320 บาท ผู้ที่สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ได้ แสดงว่าสามารถผ่านเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทันภายในกำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง และผลงานสำเร็จ จึงเป็นการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดการปฏิรูปกำลังแรงงาน (Workforce Transformation) ดังนั้น ผู้รับบริการจากช่างยนต์ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานย่อมมั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ขณะที่สถานประกอบกิจการหรือนายจ้างย่อมมั่นใจได้ว่าได้จ้างแรงงานคุณภาพ


แชร์ข่าวพะเยา