พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเรือนจำลุยฝึกติดตั้งจานดาวเทียม สร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

แชร์ข่าวพะเยา

นายกำจร เดชอุดม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การติดตั้งจานดาวเทียม (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมในครั้งนี้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงภายใต้ “โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง” ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัดของผู้ต้องขังและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้เป็น “แรงงานคุณภาพ” ที่มีทักษะสูง มีศักยภาพในการทำงาน และมีความสามารถหลากหลาย เสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการกับกลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ทั้งผู้ที่ต้องการทำงานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการรับติดตั้งจานดาวเทียม และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการ SME ที่รับติดตั้งจานดาวเทียมเอง ทั้งนี้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกสาขาดังกล่าว ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทั้งสองรูปแบบได้ จึงถือว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ สามารถหารายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา