จังหวัดพะเยา สั่งเข้มสั่ง อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันควบคุม โควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 17 มี.ค.2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ออกหนังสือสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ  ส่วนราชการในพื้นที่  รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการ ของรัฐบาลตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการสั่งการให้จังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการป้องกัน และการควบคุมโรค

      โดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคลุมไว้สังเกต ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด  รวมถึงให้จังหวัดที่มีทางเข้าออกจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทางอนุญาต กำชับ และกำกับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

        โดยในระดับอำเภอ  ให้นายอำเภอตั้งทีม ดำเนินการคัดกรอง แยกกัน กักกัน กันคุมไว้สังเกตในทุกระดับ โดยในระดับอำเภอ ให้นายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการ ในเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นเลขานุการ ในระดับหมู่บ้าน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน อาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นเลขานุการ ให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต  รวมถึงให้อำเภอต่างๆร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง คัดแยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้กับประชาชนได้ทราบ  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาจัดหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่ต้องมีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และสังเกตอาการ ของผู้ถูกกักกันยังที่พักอาศัย เพื่อให้มีการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของอำเภอภูซาง  ซึ่งมีจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางอนุญาต ให้มีการดำเนินการ ตามกระบวนการขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

       ด้านนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ จังหวัดพะเยา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด รวมถึงตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายในการ สั่งให้ทางจังหวัด สั่งการให้ 9 อำเภอสังเกตอาการ กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง โดยทุกอำเภอได้มีการรายงานบุคคลที่ถูกเฝ้าระวัง  โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานมาจากประเทศเกาหลีใต้ หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอยืนยันทุกรายขณะนี้ ยังไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้รับฟังจากหน่วยงานราชการ และทางจังหวัดพะเยาเท่านั้น  ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหว อย่างไรทางจังหวัด จะมีการแจ้งผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนต่อไป…


แชร์ข่าวพะเยา