จังหวัดพะเยา มีคำสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

               คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาที่ ๑/๒๕๖๓

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVD-19)) ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความปอดภัยจากกรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD -19) จังหวัดพะเยา จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ ) และมาตรา ณ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้

๑ สนามมวย สนามกีฬา สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ทุกแห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๒. สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พศ .๒๕0๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอกะ สถนที่ออกกำลังกาย(Fitness) และโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร) ทุกแห่ง ระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

๓. สถาบันกวดวิชา ทุกแห่ง ระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕”๖๓

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ (ต) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘เป็นความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปืหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับคำสั่งนี้ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ด๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง  ณ. วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายกมล เซียงวงค์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา