จังหวัดพะเยาประกาศแจ้งเตือนมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด้วยสถานการณ์ปัจจุปันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดพะเยา จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVD-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ ๒๕๕๘ ประกอบกับที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/2563 เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓มีมติให้ออกประกาศกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง บ้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVD-19) ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมีการระบาดต่อเนื่อง

๒. งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคน ข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคเช่น การตรวจจุดคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว

๓. ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารการวางเจลล้างมือ ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนใช้บริการ

๔. ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเช่น หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ

ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้วินิจฉัยโตยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคุม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓

(นายกมล เชียงวงค์)

ผู้ว่าราชการจังหวัตพะเยา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา