ตรวจสอบแปลงนาเกษตรกรพบการระบาดของโรคใบไหม้

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง นางสาวธรินทร์ญา เทวภูชม นวส.ปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลสบบง และนายพิจิตร ขันคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาเกษตรกรหมู่ที่ 8 ตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา พบการระบาดของโรคใบไหม้ สาเหตุจากเชื้อรา ทั้งนี้ได้แนะนำให้ใช้สารกำจัดเชื้อราและเชื้อราไตรโครเดอมา(ราเขียว)ในการกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาด