สำนักงานเกษตรเปิดตลาดผลผลิตเกษตรหลังกระทบโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดตลาดสินค้าทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรนำสินค้าทางด้านเกษตร มาจำหน่ายบริเวณสำนักงาน หลังเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าไม่เดินทางมารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ผลผลิตผลไม้ ซึ่งมีทั้ง แคนตาลูป เมล่อน แตงโม ลิ้นจี่และผลผลิตทางด้านการเกษตรอื่นๆถูกเกษตรกรนำมาออกจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา หลังทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าทางด้านการเกษตรมาจำหน่าย ให้กับผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าไม่เดินทางมารับซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งทำให้ได้รับวามเดือดร้อนหนัก เนื่องจากผลผลิตไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้

   โดยนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ค้าไม่เดินทางมารับซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตร เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา จึงทำให้เกษตรกรต้องทำการจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรเอง ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ซึ่งก็ขอเชิญชวนลูกค้า ที่เป็นทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเดินทางมาหาซื้อผลผลิตของเกษตรกรได้ตามโครงการ “ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

ขณะที่คงฤทธิ์ พิณราช เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระบุว่า ในปีนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากผลผลิตไม่มีพ่อค้าเดินทางรับซื้อเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาช่วงเวลาเดียวกันนี้ผลผลิตแคนตาลูปของตนเองจะสามารถจำหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละ 17 ถึง 18 บาทในเกรดเอ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 10- 12 บาท และไม่มีผู้เดินทางมาซื้อแต่อย่างใดจึงจำเป็นต้องตะเวนออกขายด้วยตนเอง


แชร์ข่าวพะเยา