คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยผลิตแอลกอฮอล์มอบให้จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สรรพสามิตพะเยา ผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ล้างออก จำนวน 1,500 ลิตร พร้อมบรรจุลงขวดจำนวนทั้ง 3,542 ขวด   มอบให้จังหวัดพะเยา เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา

       วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ล้างออก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับหน่วยงานราชการ ประชาชนพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัส เบื้องต้นตามหลัก “กินร้อน ช้อนเรา และล้างมือ” โดยการสนับสนุน เอทิลแอลกอฮอล์จาก นายอำนาจ  อริยจินดา สรรพสามิตพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1,500 ลิตร เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิต และส่งมอบให้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 63 ที่ผ่านมา โดยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมมือกันผลิต

“มหาวิทยาลัยพะเยาและสรรพสามิตจังหวัดพะเยาและได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในป้องกันการระบาดของโควิด-19 และในห้วงเวลานี้แอลกอฮอล์ในท้องตลาดมีความคลาดแคลนและมีราคาแพง ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันในการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและหน่วยงานในจังหวัดพะเยา  โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับหน้าที่ในการเตรียมแอลกอฮอล์ 70% ตามมาตรฐาน  มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือล็อตที่ 2 โดยการร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้ชุมชน และหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช

ในครั้งต่อไปคณะเภสัชศาสตร์ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนที่จะผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ยังคงร่วมมือกับจังหวัดพะเยาผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานใช้ไปจนกว่าสถานการณ์ของโควิด-19จะคลี่คลาย”คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวนอกจากการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วการดูแลรักษาสุขภาพ การพักอาศัยอยู่ในที่พัก ทำงานหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์ เป็นการป้องกันโรคติดต่อได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการผลิต แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดไม่ล้างออก และมีความยินดีให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแอลกอฮอล์ สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา