จังหวัดพะเยาประกาศ งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

แชร์ข่าวพะเยา

คำสั่งจังหวัดพะเยา

ที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๓

เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทย พบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาขนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดพะเยา จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๗) และมาตรา ๓๕ ๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๔๘ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะยา ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑ ข้อ๒ และข้อ ๗(๑) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงออกคำสั่งให้สถานที่ ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดพะยา ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙การฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘และมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

      ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับคำสั่งนี้ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้

ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕”๖๓

            สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายกมล เชียงวงค์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา