คณะสงฆ์จังหวัดพะเยามอบเครื่องเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 14 เมษายน 2513 พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลแม่กา ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่กา

      ตามที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระดำริ ให้วัดในราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือ โดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่ต้องมีการจัดพิธีการหรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมาก

      ในการดำเนินการเป็นไปตาม พระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เทศบาลตำบลแม่กาได้จัดประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และรวบรวมสิ่งของปัจจัยเพื่อจัดตั้งโรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลแม่กา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์ เทศบาลตำบลแม่กา สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่กา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่กา กองทุนหมู่บ้าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำเครื่องอุปโภคบริโภค มาร่วมบริจาคพร้อมปัจจัยร่วมโครงการจำนวน 63,130 บาท และทางคณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้จัดเป็นชุดจำนวน 205 ชุด มอบแก่กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้เฝ้าระวังตนเอง 14 วัน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 ในพื้นที่ตำบลแม่กาจำนวน 18 หมู่บ้าน โดยมีนายประพันธ์ เทียนวิหารนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา กล่าวรายงานการดำเนินการ และผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่การ่วมในพิธี…


แชร์ข่าวพะเยา