ปลูกผักสร้างคมมั่นคงสู้ภัยโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม  Kick Off “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” ผู้นำต้องทำก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ โดยนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

               นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภค รายได้ของประชาชนลดลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤติโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยใช้หลักการดำเนินงานพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วจังหวัดทั้ง 9 อำเภอ 68 ตำบล 842 หมู่บ้าน 115,715 ครัวเรือน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้   ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยาทุกครัวเรือนร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารใน ครั้งนี้ด้วย

               สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้า การมอบปุ๋ยอินทรีย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กิจกรรมตลาดพืชผักสวนครัว “คนพะเยาน่าฮัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด


แชร์ข่าวพะเยา