ทีโอที พะเยาปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการแก่ลูกค้า

แชร์ข่าวพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทีโอที
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ออกมาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 บริษัท ทีโอที่ จำกัด (มหาชน) เพื่อ สนองนโยบายลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
และ เพื่อความสะดวกของลูกค้า ผู้ใช้บริการ บริษัท ทีโอที่ จำกัด (มหาชน) จึงขอปรับเปลี่ยน
เวลาให้บริการ ของศูนย์บริการ ทีโอทีพะเยา และ ทีโอที เชียงคำตามเวลาดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 น. – 16:30 น. รับชำระเงิน 08.30 น.-15..30 น.
ขออภัยมา ณ ที่นี่ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการที่โอทีพะเยา 05448 3929
ศูนย์บริการที่โอที เชียงคำ 0 5445 2023
ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ 0 5448 1755


แชร์ข่าวพะเยา