มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะยา

                ฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 

                   โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีมาหวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลกร ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี


แชร์ข่าวพะเยา