ภัยแล้งอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ่นแห้งขอดกระทบการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงได้รับผลกระทบหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ่น ซึ่งเป็นอ่างพระราชดำริ ต้องแห้งขอดลงไม่เหลือน้ำที่จะใช้ในการเกษตร จึงส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรสำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างสำรองของจังหวัดพะเยาที่มีอยู่ 61 แห่ง ขณะนี้มีน้ำอยู่เพียง 35.68% หากไม่มีฝนตกลงมาคาดจะส่งผลกระทบต่อการแจกจ่ายน้ำผลิตต้นกล้า ข้าวนาปีในปีนี้

      สภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ่น ในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในขณะนี้มีสภาพแห้งขอด จนแทบไม่เหลือน้ำในอ่างเก็บน้ำ นับเป็นวิกฤติภัยแล้ง ที่ปรากฏขึ้นในรอบหลายสิบ ปีของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ถือเป็นอ่างเก็บน้ำที่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา สามารถนำไปหล่อเลี้ยงและทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบ แต่ในปีนี้ต้องประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งประกอบกับอ่างเก็บน้ำมีการชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ในปีนี้ จึงทำให้สภาพน้ำเกิดการแห้งขอดและไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เลย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรในหลายหมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น ต้องประสบกับปัญหาขาดน้ำในการทำเกษตร ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในทุกปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดหมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นต้นแบบของจังหวัดพะเยาและระดับประเทศต้องได้รับผลกระทบ

      นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ระบุว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ และได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2527 สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะสามารถที่จะส่งน้ำเข้าทำการล่อเลี้ยงการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ตำบลได้ แต่ในปีนี้ปริมาณ ไม่มีลงเหลือเนื่องจากการชำรุดของแนวคันกั้นของอ่างเก็บน้ำ จึงจำเป็นต้องปล่อยออกไปทั้งหมดในก่อนหน้านี้ เพื่อทำการซ่อมแซมซึ่งในปีนี้เกษตรกรในพื้นที่จึงไม่สามารถที่จะทำการเกษตรที่เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ชาวบ้านจึงได้ทำการผลิตด้านการเกษตรในลักษณะที่แบบปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานในครอบครัวโดยอาศัยใช้น้ำใต้ดิน เป็นตัวที่ช่วยในการทำการเกษตร ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาก็จะกระทบกับการทำกล้าข้าวนาปีของชุมชนในปีนี้อย่างแน่นอน

      ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมีแหล่งกักเก็บน้ำซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็กและกลางขนาดกลาง รวมทั้งสิ้นกว่า 61 แห่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนประมาณ 142.119 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 50.706 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35.68% ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำที่ต่ำและบางแห่งไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อทำการเกษตรได้


แชร์ข่าวพะเยา