วัดศรีโคมคำเปิดให้ประชาชนเข้ากราบนมัสการพระเจ้าตนหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศวัดศรีโคมคำ

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นตันไป

เปิดให้ประชาชนเข้ากราบนมัสการพระเจ้าตนหลวง ด้านในพระวิหารโดยถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ผู้เข้าสักการะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน (โดยไม่มีข้อยกเว้น)

2.ต้องผ่านจุดคัดกรอง หากพบมีไข้สูง (37.5 องศาเซลเซียส) จะไม่อนุญาตให้เข้าเมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ล้างมือด้วย  แอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าพระวิหาร

(จุดคัดกรอง หน้าพระวิหาร)

3.การสักการะ แบ่งหรือทยอยเข้าสักการะไม่เบียดเสียดกัน ให้นั่งกราบในบริเวณที่ทางวัดได้จัดเตรียมให้เท่านั้นและเว้นระยะห่าง ๐-๒ เมตร(ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)

4.ล้างมือทุกครั้ง หลังการเข้ากราบสักการะขอพรเสร็จแล้ว โดยมีจุดล้างมือด้านข้างพระวิหาร ที่ทางวัดได้เตรียมไว้

“SOCIAL DISTANCING”

ขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา