รายนามผู้บริจาคซื้อที่ดินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ พื้นที่ 3-3-25 ไร่ ( 1,525 ตารางวา) ตารางวาละ 3,000 บาท

รายนามผู้บริจาคซื้อที่ดินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  สามกษัตริย์
พื้นที่
3-3-25 ไร่  ( 1,525 ตารางวา)
ตารางวาละ 3,000 บาท

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค
1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
2. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
3. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
4. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
5. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
6. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
7. นายถกนธ์  ข่ายสุวรรณโยธาธิการจังหวัด
8. นายถกนธ์  ข่ายสุวรรณโยธาธิการจังหวัด
9. นายถกนธ์  ข่ายสุวรรณโยธาธิการจังหวัด
10. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
11. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
12. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
13. นายสุทธิพงศ์ อินทจักร์ .ที่ดินจังหวัด
14. นายสุทธิพงศ์ อินทจักร์ .ที่ดินจังหวัด
15. นายสุทธิพงศ์ อินทจักร์ .ที่ดินจังหวัด
16. นายจตุรงค์ เจียมวิจิตรกร  นายกเทศมนตรีท่าวังทอง
17. นายจตุรงค์ เจียมวิจิตรกร  นายกเทศมนตรีท่าวังทอง
18. นายจตุรงค์ เจียมวิจิตรกร  นายกเทศมนตรีท่าวังทอง
19. นายนรินทร์ คำวิชัย ประธาน SME พะเยา
20. นายนรินทร์ คำวิชัย ประธาน SME พะเยา
21. นายนรินทร์ คำวิชัย ประธาน SME พะเยา
22. นายนรินทร์ คำวิชัย ประธาน SME พะเยา
23. นายนรินทร์ คำวิชัย ประธาน SME พะเยา
24. นายนรินทร์ คำวิชัย ประธาน SME พะเยา
25. นายทัศพร ฟ้อนบำเรอ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยา
26. นางสายรุ้ง ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด
ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค
27. ด.ต.หญิง วชิราภรณ์ ไชยวงค์ ตชด.
28. นายอิทธิเดช ศิวากรดนัย
29. นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา TOT
30. นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา TOT
31. นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา TOT
32. น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
33. นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
34. นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
35. นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
36. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง
37. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา
38. นายกร มหาวงค์นันท์ ปภ.จังหวัดพะเยา
39. นางพัชรี รู้น้อม กองทุนฟื้นฟูฯ พะเยา
40. นางพัชรี รู้น้อม กองทุนฟื้นฟูฯ พะเยา
41. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
42. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
43. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
44. นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
45. นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผอ.ศมข.พะเยา
46. นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา
47. นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
48. นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ และข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
49. นางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.พะเยา
50. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา
51. นางสาวศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
52. พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34
53 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34
54. พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34
55. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
56. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
57. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค
58. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
59. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
60. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
61. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
62. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
63. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
64. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
65. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
66. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
67. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
68. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
69. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
70. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
71. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
72. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
73. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
74. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
75. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
76. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
77. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
78. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
79. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
80. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
81. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
82. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
83. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
84. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
85. นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผบ.เรือนจำ
86. นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผบ.เรือนจำ
87. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
88. ชมรมคนรู้ใจ
ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค
89. ชมรมคนรู้ใจ
90. ชมรมคนรู้ใจ
91. ชมรมคนรู้ใจ
92. ชมรมคนรู้ใจ
93. ชมรมคนรู้ใจ
94. ชมรมคนรู้ใจ
95. ชมรมคนรู้ใจ
96. ชมรมคนรู้ใจ
97. ชมรมคนรู้ใจ
98. ชมรมคนรู้ใจ
99. ชมรมคนรู้ใจ
100. ชมรมคนรู้ใจ
101. ชมรมคนรู้ใจ
102. ชมรมคนรู้ใจ
103. ชมรมคนรู้ใจ
104. นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
105. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
106. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
107. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
108. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
109. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
110. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
111. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
112. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
113. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
114. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
115. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
116. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
117. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
118. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
119. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค
120. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
121. นางงสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศบาลเมืองพะเยา
122. เกษตรจังหวัดพะเยา
123. อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
124. นางสาวดาริน ไฝ่ฟ้า พร้อมครอบครัว
125. นายวันไชย อินใย พร้อมครอบครัว
126. นายบุญชม เทพวงศ์ พร้อมครอบครัว
127. นายเลื่อน อินตะวัน พร้อมครอบครัว
128. พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.พะเยา
129. พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.พะเยา
130. พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.พะเยา
131. ป้องกันจังหวัดพะเยา
132. นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15
133. นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15
134. นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15
135. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
136. ดร.ธานี กล่อมใจ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา
137. นายชุมพล อินยม กำนันตำบลปง อำเภอปง
138. นายชุมพล อินยม กำนันตำบลปง อำเภอปง
139. ว่าที่ ร.ต.สมภพ นางพรลภัส โชติษฐยางกูร สนจ.พะเยา/สถจ.พะเยา
140. คณะพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองพะเยา
141. นายณัฐภัทร์ อภิปุญญา BM PUB
142. นายณัฐภัทร์ อภิปุญญา BM PUB
143. นางสาวเจนจิรา ศรีแจ้ง ร้านยี่ปั๊ว