โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้ และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้ และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาลพะเยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา