นายอำเภอแม่ใจประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

แชร์ข่าวพะเยา

   นายอำเภอแม่ใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  เพื่อรับทราบปัญหาในการบริหารงานของ อปท. หารือ รับฟังนโยบาย และข้อราชการต่าง ๆ ของอำเภอแม่ใจ   ในการนี้มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ  ท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ และปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา   

โดยการประชุมได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม


แชร์ข่าวพะเยา