PEA พะเยา ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ บ้านป่าเมี่ยง ม.1 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 2  มกราคม  2565 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรม กับปกครอง  แพทย์ พยาบาล ท้องถิ่น ท้องที่  อำเภอแม่ใจ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายพีรัช  จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวรายงาน นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผุ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  PEA อำเภอแม่ใจสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 Kw. จำนวน 1 เครื่องตลอดกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ใช้ระบบ Solar Cell บางส่วน ณ บ้านป่าเมี่ยง ม.1 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประชากรเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ชนเผ่าเย้า และ ชนเผ่าเมี่ยน อยู่พื้นที่สูง เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง


แชร์ข่าวพะเยา