PEA พะเยา แก้ไขปัญหาไฟไหม้สายสื่อสารในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

PEA พะเยา จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายสื่อสารในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายสื่อสาร

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยาชั้น 4 PEA พะเยา นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค  PEA พะเยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายสื่อสารในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายสื่อสาร

            เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายสื่อสารในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่มาใช้บริการในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา