มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา  นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตจังหวัดพะเยา  พร้อม แพทย์ศิลดา การะเกตุ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้ถนน ขนส่งจังหวัดพะเยา จำนวน 12  ราย  รวมเป็นเงินมูลค่า 738,500  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยมีนางวนิดา  เชื้อเมืองพาน  ขนส่งจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนมอบ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น ขาเทียม เตียงนอน รถสามล้อโยก รถนั่งธรรมดา และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น ได้นำไปปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา