นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ระหว่างเรียน

     หนุ่มนักศึกษาชั้นปี ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของวิทยาลัย ปรับใช้โดยการใช้พื้นที่บริเวณหลังหอพักประมาณ 100 ตารางเมตร ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ระหว่างเรียน นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีพ.ศ 2565 ระดับประเทศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น

นายอำพล สุนภาสถาพร นักศึกษาระดับปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตรทวิวุฒิไทย-จีน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต้องเข้าดูแลผลผลิตเกษตรผสมผสานของตนเอง ที่ทำไว้โดยการใช้พื้นที่บริเวณหลังหอพัก ประมาณ 100 ตารางเมตร ทำการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง หลังได้เรียนรู้การทำเกษตรจากโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยเกษตร ที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบพอเพียง และเกษตรปลอดภัยที่ไร้สารเคมี จากนั้นจึงได้มีการนำมาปฏิบัติและลงมือทำด้วยตนเอง จนผลผลิต ที่มีทั้งพืชผักสวนครัวหลากหลาย ไก่กระดูกดำ ปลาดุกที่เลี้ยงไว้สามารถที่จะนำออกจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับตนเองในระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีพ.ศ 2565 ระดับประเทศ อันดับที่ 1 ของ ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น

โดยนายนายอำพล สุนภาสถาพร  เล่าว่า จุดเริ่มต้นในการทำเกษตรผสมผสานดังกล่าวนั้น เกิดจากตนเองได้มีโอกาสเรียนรู้จากโครงการชีววิถีแปลงใหญ่ของวิทยาลัยที่ได้ทำขึ้น จากนั้นจึงได้ดำเนินการมาปรับใช้ เป็นของตนเอง โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังหอพักซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร มาทำการทำการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งจะมี 4 กิจกรรมคือ การปลูกพืชผักสวนครัว ก็จะมีการปลูกมีการปลูกผักบุ้ง ปลูกมะเขือ และพืชผักตามฤดูกาล กิจกรรมปศุสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงไก่กระดูกดำและหนูพุก กิจกรรมประมง ก็จะมีการเลี้ยงปลาดุก รวมทั้งกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม ก็จะมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง ซึ่งในแปลงเกษตรผสมผสานของตนเองนั้นจะใช้ในลักษณะที่เป็นแบบอินทรีย์ทั้งหมด โดยผลผลิตนั้นจะนำออกจำหน่ายทั้งจำหน่ายให้กับบุคลากรในวิทยาลัย โรงครัววิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาหาซื้อทั้งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนถึงชาวบ้านทั่วไปก็จะเดินทางมาซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีรายได้ในระหว่างที่เรียน นอกจากนั้นตนเองยังรู้สึกภูมิใจที่สามารถได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี พ.ศ 2565

     สัมภาษณ์…นายอำพล สุนภาสถาพร นักศึกษาระดับปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตรทวิวุฒิไทย-จีน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา