รวมกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวสานพลังสามัคคีหมู่บ้าน

      ชาวบ้านสันป่าค่าง หมู่ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มใช้พื้นที่บริเวณคันคลองสาง ซึ่งมีระยะทางกว่า 650 เมตรทำการปลูกพืชผักสวนครัวแบ่งปัน จำหน่าย ลดรายจ่าย ในครอบครัว เพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยเทศบาลตำบลบ้านสางทำการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านนำร่อง ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือน ตลอดจนถึงสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนเตรียมต่อยอดขยายพื้นที่ในหมู่บ้านอื่นๆที่มีคันคลองสาธารณะทำการรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว

ตัวแทนชาวบ้านทุกครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างช่วยกันเข้าทำการปรับพื้นที่บริเวณคันคลองสาง ซึ่งมีระยะทางรวมกว่า 650 เมตร เพื่อทำการปลูกพืชผักสวนครัวตามโครงการ 7 คุ้ม 7 ผัก รักษ์คลองสาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือและการส่งเสริมจากเทศบาลตำบลบ้านสาง และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อที่จะสร้างให้คันคลองที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งเพื่อปรับปรุงคันคลองให้เกิดความสวยงามชุ่มชื้น ตลอดจนได้รับประโยชน์จากการได้รับผลผลิตพืชผักไว้บริโภค

    โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ระบุว่า แต่เดิมสถานที่แห่งนี้อยู่ในโครงการคลองสวยน้ำใส ที่ได้รับการปรับปรุงจากมูนิธิอุทกพัฒน์ ในการเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่และที่ผ่านมาเคยมีการปลูกพืชผักสวนครัว แต่ถูกน้ำท่วม มาถึงในขณะนี้ จึงได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รื้อฟื้นโครงการ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว 7 กลุ่ม 7 ผัก ซึ่งจะมีทั้งพริกมะเขือ ผักกาด ข่า ตระไคร้ รวมทั้งผักชนิดอื่นๆ โดยทำการปลูกบริเวณคันคลอง และใช้ปุ๋ยที่เป็นลักษณะอินทรีย์ มาทำการปลูกซึ่งจะทำให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ ตลอดจนถึงสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และต่อไปก็จะขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่มีลักษณะเป็นคันคลองที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านสาง มีอยู่ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5ซึ่งจะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

สัมภาษณ์… นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา     

     ขณะที่นายประยุทธ คำสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บุว่า จากการที่ทางหมู่บ้านได้มีคณะกรรมการกลุ่มต่างๆได้มีการลงมติที่จะร่วมมือกันในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัว ในชุมชนจึงได้มีการรวมกลุ่มกัน โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มหรือ 7 คุ้ม ในการปลูกพืชผัก 7 อย่าง เช่นพริก มะเขือ ผักกาดคะน้า ผักชี ถั่วฝักยาว ข่า ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวที่ใช้ในครัวเรือน โดยให้แต่ละกลุ่มได้ดูแลผลผลิตของตนเอง ซึ่งทางคณะกรรมการก็จะมีการให้คะแนนตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงได้รับผลผลิต โดยจะให้รางวัลกับกลุ่มที่ได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลที่ 1 จะอยู่ที่ 1500 บาท รางวัลที่ 2  1000 บาท ที่3 800 บาท ซึ่งการทำโครงการดังกล่าวนั้น ได้รับความร่วมมือ และความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชนอย่างดียิ่ง

    สัมภาษณ์…นายประยุทธ คำสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา