รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรดีเด่น

แชร์ข่าวพะเยา

วันนี้ 25 ตุลาคม 2564 ได้มีจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยผลการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียนอนุบาลพะเยา มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติ ดังนี้

1.ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียน ป.1

2.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) นักเรียน ป.3

3.การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) นักเรียนป.6

4.โล่รางวัล นักเรียนมีผลการทดสอบ NT เต็ม100 คะแนน

5.โล่รางวัล นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน

6.โล่รางวัล โครงการ EGAT Green Learning Awards 2021 โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2564 สนับสนุนโดย..การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


แชร์ข่าวพะเยา