จัดเวทีประชุมประชาคม ปัญหาสุขภาพในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องคำศรีชุม หมู่ที่15 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีประชุมประชาคม Session plan ปัญหาสุขภาพในชุมชน ณ.ศาลาการเปรียญวัดบ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 7.30 น. นายเนตร กลมมา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.  หมู่ที่ 15 บ้านร่องคำศรีชุม ได้จัดประชุมประชาคม ร่วมกับ รพ.สต.ร่องคำหลวงและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  โดยจัดเวทีประชาคม Session plan การค้นหาปัญหาสุขภาพและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในชุมชน ณ.ศาลาการเปรียญวัดบ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา