PEA พะเยา จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประจำปี 2564 ณ. ไร่ภูกลองฮิลล์ ตำบล บ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

      วันที่24 พฤศจิกายน 2564  นายสุพิน แก้วประเสริฐ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประจำปี 2564 ประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะสื่อมวลชน  ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา กว่า 100คน ณ. ไร่ภูกลองฮิลล์ ตำบล บ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถนอม ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

SONY DSC

     นายสุพิน แก้วประเสริฐ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนวนโยบายและโครงการที่สำคัญๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ภาย ในงานได้จัดให้มีกานำเสนอนโยบายระเบียบและข้อกำหนดตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคประชาชน เช่นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการลงทุนในด้านนี้ในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยา อีกทั้งเพื่อรวบรวมความต้องการข้อเสนอแนะของลูกค้าจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขงานด้านบริการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการตอบรับตอบสนองต่อผู้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

       กิจกรรมภายในงานได้รับเชิญวิทยากร จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  พูดคุยการนำเสนอนโยบายแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าภาคประชาชนและการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ประกอบการที่สนใจ ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ    จากนั้นมีการพูดคุยพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน


แชร์ข่าวพะเยา