จ.พะเยา Kick Off ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดกิจกรรม คิกออฟ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมุ่งหวังปีนี้จะลดปริมาณการเกิดปัญหาไฟป่าหรือ เผาในที่โล่งพื้นที่ทำการเกษตรให้ลดน้อยลง เพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ให้ลดลง

    วันที่17มกราคม2565นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หลังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ในนามคณะทำงานกิจกรรม ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งของทุกปีท้องที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจังหวัดพะเยา จะมีสถานการณ์ภาวะหมอกควันปกคลุมหรือปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำลายความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน ลดความชุ่มชื้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและปัญหาอื่นตามมาอีกมากมาย ดังนั้นทางจังหวัดพะเยา จึงได้เร่งที่จะรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ให้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในปีนี้ทางจังหวัดพะเยามีเป้าหมายที่จะลดปัญหาการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง ตลอดจนถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ลดลง กว่าปีที่ผ่านมา จึงได้ทำการรณรงค์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจากการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดผลกระทบในหลายหลายด้าน ดังนั้นในปีนี้จึงได้บูรณาการในระดับจังหวัดทั้งภาคราชการและเอกชนมาช่วยกันดำเนินการในการที่จะป้องกันปัญหาบอกวันเลิกไฟป่า

    โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีกิจกรรม การมอบเครื่องมือดับไฟให้กับเครือข่ายป้องกันไฟป่า และหมอกควันหมู่บ้านชุมชน  การปล่อยแถวขบวนรณรงค์ลดการเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิงรวมทั้งแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าและสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา