โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน กล่าวแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ และ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ได้นำเสนอหลักสูตรและผลการดำเนินงาน ในช่วงของการตรวจประเมินฯได้มีการซักถามคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ช่วงบ่ายคณะเยี่ยมชมอาคารสถานที่และสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน


แชร์ข่าวพะเยา