จ.พะเยา จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

    นางจิตติมา กรีอารี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา  ประจำปี  2564  ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม  ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับ  คนพิการและให้โอกาสคนพิการ ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่าง  สร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก  ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการสามารถมีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิคนพิการอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม โดยในปี 2564  องค์การสหประชาติกำหนดประเด็นหลัก คือ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึง โดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี  2564  ขึ้น เพื่อส่งเสริมโอกาส ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียม  กับคนทั่วไป   โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ เครือข่ายด้านคนพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น  200  คน

    โดยภายในงาน มีกิจกรรมดังนี้  การแสดงของนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา การแสดงความสามารถการเล่นอังกะลุงของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพะเยา  มอบโล่คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลที่เป็น ผู้สนับสนุนงานด้านคนพิการจังหวัดพะเยา การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการดีเด่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายด้านคนพิการ และบุคคลที่มีจิตสาธารณะ สนับสนุนงานด้านคนพิการจังหวัดพะเยา  มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ มอบของที่ระลึกแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ  การจับฉลากของรางวัลสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ในจังหวัด เพื่อมอบความสุขให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  การจัดนิทรรศการ กลุ่มอาชีพคนพิการ และองค์กรคนพิการ


แชร์ข่าวพะเยา