กิจกรรมรณรงค์งานไตโลก Kidney Health For All

     โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์งานไตโลก Kidney Health For All ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันนี้ 8  มีนาคม 2566  โรงพยาบาลพะเยา โดย งานไตเทียม จัดกิจกรรม “วันไตโลก ภายใต้คำขวัญ Kidney Health For All “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดบริโภคเค็ม ประจำปี 2566 โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธี และ แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต) กล่าวรายงาน ณ ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

งานไตเทียม  โรงพยาบาลพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันไตโลก Kidney Health For ประจำปี 2566  และเป็นการสร้างความตระหนักด้านโรคไตรวมถึงการป้องกันโรคไตให้แก่ประชาชนทั่วไป  จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไตโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต  และลดการบริโภคเค็มแก่ประชาชน  ภายใต้คำขวัญวันไตโลก “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”

โดยกิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านโรคไต  การคัดกรองโรคไต  การสาธิตอาหารลดเค็มและอาหารโรคไต ความรู้เรื่องยา กิจกรรมการยืดเหยียดร่างกาย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ และการรับบริจาคอวัยวะ