ทสจ.ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจใหม่  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดล สู่ความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม โดยผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า การนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

       ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ มาใช้ในการผลิต ตลอดจนถึงนวัตกรรมต่างๆที่นำมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมและหาซื้อ ถือเป็นกิจกรรมในงานส่งเสริมการดำเนินชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCGโมเดล สู่ความยั่งยืนของจังหวัดพะเยา ที่ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ(BIO Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า (Circular Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ (Green Economy)  เศรษฐกิจสีเขียว ที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงานหลักประกันการมีงานทำ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมในงานได้มีการสาธิตนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าที่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุธรรมชาติ พลังงานที่ให้ประโยชน์อย่างสูงสุด

       โดยนายปริญญา โสภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพะเยา ระบุว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เล็งเห็นความสำคัญได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการที่จะขับเคลื่อน SCG โมเดล ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจสีเขียวโดยการใช้วัสดุธรรมชาตินำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานโดยนำวัสดุที่เป็นธรรมชาติมาก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ