ผลิตแหนแดงลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรจังหวัดพะเยา ส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยจะขยายผลในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพิ่มมากขึ้น หลังจากเป็น 1ใน 9 จังหวัดของประเทศไทย นำร่องที่ทำการนำโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดงลดต้นทุนการผลิต

      แปลงเพาะและผลิตแหนแดง จำนวนมาก ถูกผลิตขึ้นภายในบริเวณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการส่วนหนึ่งที่ทางเกษตรจังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรโดยการใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกพืช รวมทั้งเป็นอาหารให้กับสัตว์ หลังจากที่ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงขึ้นกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้ให้เกษตรกรทดแทนการใช้ปุ๋ยโดยใช้แหนแดง ซึ่งมีคุณภาพมากและสามารถเลี้ยงได้ง่ายเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วเป็น 2 เท่า ภายในเวลา 3 ถึง 5 วัน

      โดยนายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า จากการที่แหนแดงถือเป็นพืชมหัศจรรย์สามารถดึงไนโตรเจนในอากาศได้ ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ปุ๋ยเคมี มีราคาสูงขึ้นทุกวัน ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น โดยเฉพาะชาวนาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมนำแหนแดงมาใช้ผลิตและขยายให้กับเกษตรกรนำไปผลิตเพื่อใช้ในไร่นา โดยเฉพาะในนาข้าว ซึ่งเราได้รับข้อมูลจากกรมวิชาการการเกษตร พบว่าแหนแดง สามารถสร้างไนโตรเจนได้เป็นอย่างดีและพบว่าหากใช้ในนาข้าวแล้วคุณภาพดินดีขึ้นและหากมีการทำนาซักประมาณ 2 รุ่น การใช้ปุ๋ยเคมีก็จะลดลงและดินก็จะดี ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจึงได้ดำเนินการและผลิตขยายผลให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพราะขยายแหนแดงต่อ ซึ่งพบว่าเกษตรกรในจังหวัดพะเยาให้ความสนใจซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งเสริมให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในทุกอำเภอ ได้นำไปใช้ซึ่งหากต้องการจะผลิตสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่สำนักงานเกษตรในแต่ละอำเภอซึ่งจะมีบริการพันธ์ให้กับเกษตรกรฟรี

     สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา